Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası - Emlakçı Baba

Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası


Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

Bireysel Üyelik Sözleşmesi1. Taraflarİşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle Üyelik Sözleşmesi olarak anılacaktır); Asmalımescit, Papko Apt, Sofyalı Sk. No 22 Kat 2, 34430 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim emlakcibaba.com (bundan böyle kısaca Emlakçı Baba olarak anılacaktır) ile www.emlakcibaba.com Portalına üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve Emlakçı Baba.com Portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren Üye arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.Üye, işbu Sözleşmeyi kabul etmeden önce,www.emlakcibaba.com/kisisel-verilerin-korunmasi bağlantısından ulaşılan ve indirilebilen, ticari amaçlarla verilen sözleşme öncesi bilgilendirme metnini okuyup incelediğini, şartlarını anladığını, bilgilendirme metnini bilgisayarına indirebildiğini ve sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğünün kendisine karşı tam olarak yerine getirildiğini, sözleşme ile ilgili ön bilgileri edindiğini teyit ettiğini beyan ve kabul eder.Üye, Sözleşme sürecine ilişkin işlemleri tamamlayarak işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını, kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve Sözleşme’de belirtilen ve Web Sitesi’nde de yer alan işbu Sözleşme konusu ile ilgili tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını, bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. Üye, Sözleşme konusunu oluşturan hizmetin içeriği, esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ile ilgili bilgileri okuyup hizmetler hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olduğunu, bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda Sözleşme’ye ilişkin gerekli onayı verdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.Bu sözleşmeyi bilgisayarınıza indirebilir ve elektronik ortamda kaydedebilirsiniz. Üye, işbu Sözleşme metnini bilgisayarına indirdiğini ve Sözleşmenin bu şekilde kalıcı veri saklayıcısı ile kendisine verildiğini beyan ve kabul eder. Üye tarafından onaylanarak kabul edilen işbu Sözleşme Emlakçı Baba tarafından saklanmamaktadır. Web Sitesi’nde yer alan standart sözleşmeye her zaman ulaşmanız mümkündür. Ancak, standart sözleşmede değişiklikler yapılmış olabileceğinden, Üye’nin onayladığı metne göre farklılıklar içerebilir. Üye’nin onayladığı metne daha sonra ulaşma imkanı bulunmamaktadır.Emlakçı Baba’nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırladığı, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili aydınlatma metni Web Sitesi’nde yayınlanmaktadır. Üye, anılan aydınlatma metnini ve gizlilik politikasını okuyup incelediğini, Emlakçı Baba’nın ilgili kanun kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünü kendisine karşı yerine getirdiğini beyan ve kabul eder.2. Tanımlar'Portal' www.emlakcibaba.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Emlakçı Baba’nın Hizmetler'ini sunduğu internet sitesi.'Kullanıcı' Portal'a erişen her gerçek veya tüzel kişi.'Üye' 'Portal' a üye olan ve 'Portal' dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan 'Kullanıcı'.'Üyelik' Üye olmak isteyen Kullanıcı'nın, Portal'daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin Emlakçı Baba tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin Emlakçı Baba tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir.Emlakçı Baba gerekli görmesi halinde üye'nin üyelik statüsünü sona erdirebilir, üyelik'i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.'Üyelik Sözleşmesi' Portal' da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının üyelik sözleşmesi'ni okuduğuna, anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile portal'da yer alan şart ve kuralları bir bütün olan elektronik sözleşmedir.'Emlakçı Baba Üyelik Hesabı' Üye'nin portal içerisinde kendisine sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelik ile ilgili konularda Emlakçı Baba talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile portal üzerinden eriştiği üye'ye özel internet sayfaları bütünü.'Emlakçı Baba Hizmetleri' Portal içerisinde Emlakçı Baba tarafından üyelik sözleşmesi içerisinde bulunan ve üyenin iş ve işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla sunulan uygulamalardır. Emlakçı Baba, portal içerisinde sunulan hizmetler'inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili üye'nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar portal'dan üye'ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar portal'da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.'İçerik' Portal'da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.'Emlakçı Baba Arayüzü' Emlakçı Baba ve Emlakçı Baba üyeleri tarafından oluşturulan içerik/içeriklerin kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi, incelenebilmesi ve veritabanından sorgulanabilmesi amacıyla kullanıcılar tarafından kullanılan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları Emlakçı Baba'ya ait olan tasarımlar içerisinde portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.'Emlakçı Baba Veritabanı' Portal dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği Emlakçı Baba'ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.'Emlakçı Baba Panel' Üye'nin portal'da yer alan uygulamalardan ve hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfa.'Kişisel Veri' 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun'un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1'de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.'Özel nitelikli kişisel veri' Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.3. Üyelik Sözleşmesi'nin Konusu ve Kapsamıİşbu üyelik sözleşmesi'nin konusu, portal'da sunulan hizmetler'in, bu hizmetler'den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üyelik sözleşmesi ve ekleri ile portal içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetler'e ilişkin Emlakçı Baba tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. 'Kullanıcı', işbu üyelik sözleşmesi hükümlerini kabul etmekle, portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Emlakçı Baba tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.4. Üyelik Şartları4.1 Portal'a üye olabilmek için reşit olmak ve Emlakçı Baba tarafından işbu üyelik sözleşmesi kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.4.2 Emlakçı Baba herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu üyelik sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir, üye'nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. Portal'da belirtilen kurallara aykırılık halleri, üye'nin Emlakçı Baba bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri5.1 'Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri5.1.1. Üye, portal'da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, üyelik sözleşmesi hükümleri ile portal'daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.5.1.2. Üye Emlakçı Baba'nın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Üye'lere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple Emlakçı Baba'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde Üye'nin portal üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile Emlakçı Baba'ya bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; Üye'nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini Emlakçı Baba ilgili tarafa verebilir.5.1.3. Üye'lerin, Emlakçı Baba üyelik hesabı'na girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifre'nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer üye'lerin ve/veya Emlakçı Baba'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan üye sorumludur.5.1.4. Üye, portal dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin portal üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. 'Emlakçı Baba', üye tarafından 'Emlakçı Baba'ya iletilen veya portal üzerinden 'Üye' tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.5.1.5. 'Üye', 'Emlakçı Baba'nın yazılı onayı olmadan işbu 'Üyelik Sözleşmesi'ni veya bu 'Üyelik Sözleşmesi'nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.5.1.6. Üye hukuka uygun amaçlarla portal üzerinde işlem yapabilir. Üye'nin, portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye 'Emlakçı Baba'nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki portal dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde 'Portal'a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye'nin işbu 'Üyelik Sözleşmesi' hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı 'Emlakçı Baba' doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.5.1.7. Emlakçı Baba, üye'lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve 'Emlakçı Baba' arayüzü'nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, Emlakçı Baba üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine Emlakçı Baba tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; 'Emlakçı Baba'nın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.5.1.8. Üye, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili Emlakçı Baba'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten Emlakçı Baba nın ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. Emlakçı Baba, Üye ile diğer üyeler ve kullanıcılar arasındaki ilişkiler nedeniyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Emlakçı Baba hiçbir şekilde, diğer üyelerin veya kullanıcıların Üye ile sözleşme yapacaklarını, iyiniyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını, sağlanan mal ve hizmetlerin ayıpsız olacağını ve benzer diğer hususları garanti etmez. Emlakçı Baba, Üye’nin emlakcibaba.com vasıtasıyla gireceği hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiç bir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı Üye’ye aittir. Emlakçı Baba sadece taşınmaz alım-satım, kiralama işlerini kolaylaştırmak amacıyla web sitesini kullanıma sunmakta olup, web sitesi üzerinden yapılan işlemlerde alıcı, satıcı, temsilci, acenta, simsar, vekil, kefil, garantör, komisyoncu, mümessil, danışman veya burada belirtilmeyen diğer herhangi bir hukuki sıfatı yoktur. Üye’nin emlakcibaba.com web sitesi kanalıyla işlem yapması, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmesi, alım satım, kiralama ve diğer şekillerle ticaret yapması, Üye ve diğer üçüncü kişilerle Emlakçı Baba arasında, söz konusu işlemlerden kaynaklanan her hangi bir hukuki ilişki veya sorumluluk oluşturmaz. Bu işlemlerin tarafı ve sorumlusu sadece Üye’dir.5.1.8. Üye. emlakcibaba.com web sitesinde belirtilen ücretli hizmetlerden yararlanabilmesi için söz konusu hizmet bedeline ilişkin Emlakçı Baba tarafından belirlenen ücreti Emlakçı Baba'ya ödeyeceğini, söz konusu ödeme yapılmadan Emlakçı Baba tarafından hizmet verilmeye başlanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, satın aldığı abonelik paketinde belirtilen ücret veya ücretleri, abonelik paketinde belirtilen şekilde ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ücretler, satın alınan abonelik paketindeki süre için geçerlidir. Süre sonunda, yeni abonelik bedeli ödenip, abonelik yenilenmediği takdirde, Üye’nin hizmetten yararlanma hakkı da otomatik olarak ve bir bildirime gerek kalmaksızın sona erer. Emlakçı Baba her zaman tarifelerde değişiklik yapabilir. Emlakçı Baba'nın internet, e-posta veya web sitesi yoluyla tarife yayınlaması, Üye’ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. Üye, Emlakçı Baba tarafından bu tarifelerde değişiklik yapılması halinde yeni tarifelere uymayı kabul ve taahhüt etmiştir. Ancak, tarife değişiklikleri kararlaştırılmış ve satın alınmış abonelik ücretlerine yansıtılmaz. Bu Sözleşme altında tahakkuk eden ücretler Emlakçı Baba'ya net olarak ödenir. Yasal olarak ödenmesi gereken KDV, stopaj gibi diğer her türlü ödeme ve vergiler söz konusu olursa, bunlar ücretin dışında olup, Üye tarafından ayrıca ödenir. Ödemelerde gecikme olması halinde vade tarihinden başlayarak aylık %3 temerrüt faizi tahakkuk ettirilir.5.2. 'Emlakçı Baba'nın Hak ve Yükümlülükleri5.2.1. 'Emlakçı Baba', işbu üyelik sözleşmesi'nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili 'Emlakçı Baba üyelik hesabı' içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu üyelik sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu üyelik sözleşmesi kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; Emlakçı Baba her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu üyelik sözleşmesi ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.5.2.2. 'Emlakçı Baba', portal'da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; 'Üye'lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri portal kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. 'Emlakçı Baba', bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üye'ler, 'Emlakçı Baba'nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde 'Emlakçı Baba' yapabilir. 'Emlakçı Baba' tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.5.2.3. Portal üzerinden, 'Emlakçı Baba'in kendi kontrolünde olmayan sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler 'Üye'ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle 'Emlakçı Baba' tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında 'Emlakçı Baba'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.5.2.4. 'Emlakçı Baba', portal'ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, üyelik sözleşmesi koşullarına, kişisel verilerin korunmasına genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; 'Emlakçı Baba' bu mesaj ve içeriği giren üye' nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.5.2.5. 'Emlakçı Baba'in, 'Emlakçı Baba' çalışanlarının ve yöneticilerinin portal'da üye'ler ve kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.5.2.6. 'Emlakçı Baba', 5651 sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı'nın 17.01.2013 tarih ve 581 Belge no'lu yazısı ile 'Yer Sağlayıcı' olarak faaliyet göstermektedir. Yer Sağlayıcı' statüsünde olan Emlakçı Baba, Üye tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Üye’nin Emlakçı Baba.com web sitesi kanalıyla yaptığı işlemlerin kaçakçılık, gümrük mevzuatına aykırılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya diğer bir şekilde suç teşkil eden bir eylem olması halinde, bu fiillere ilişkin tüm cezai sorumluluklar Üye’ye aittir. Web sitesini kullanarak yaptığı işlemlerin ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesinin hukuki tüm sorumluluğu da tek başına Üye’ye aittir.6. Gizlilik Politikası6.1. 'Emlakçı Baba', 'Portal'da üyelerle ilgili bilgileri işbu 'Üyelik Sözleşmesi' ve işbu üyelik sözleşmesi'nin eklerinden biri ve ayrılmaz parçası olan EK-2'teki Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. 'Emlakçı Baba' 'Üye'lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası'nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.6.2. 'Emlakçı Baba', 'Üyelik Sözleşmesi' ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde 'Üye' ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda Emlakçı Baba.com'un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için 'Emlakçı Baba'in işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. 'Emlakçı Baba'in belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.6.3. Üye kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından portal'a girilen verileri 'Emlakçı Baba' tarafından portal'in fonksiyonlarının kullandırılması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplamaktadır. Üye bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle 'Emlakçı Baba' sisteminin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında detaylı bilgi içinSözleşmeler ve Koşullar sayfası ziyaret edilmelidir. 'Emlakçı Baba' Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda ve sair kişisel veriler ile ilgili politika, prosedür, sözleşme maddeleri ve kullanım koşullarında istediği zaman değişiklik yapabilir. Değişiklikler portal'da yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Üye bu değişiklikleri takip etmekle yükümlü olup, 'Emlakçı Baba'den bu değişikliklerle ilgili herhangi bir talepte veya zarar ziyan iddiasında bulunamaz.6.4. Üye portal dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Üye'nin veya 'Emlakçı Baba'in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği kullanıcılara veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, Emlakçı Baba'in kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde Emlakçı Baba'in bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.6.5. Üye 'Emlakçı Baba' üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin arama motorları veya benzer verileri indeksleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için 'Emlakçı Baba'in herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin indesklenmek veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı 'Emlakçı Baba'in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, taleplerini başta google olmak üzere diğer arama motoru veya arama sistemleri, indeskleme sistemleri işleten gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.6.6. Üye ilan verirken veya herhangi bir nedenle özel nitelikli kişisel verilerini 'Emlakçı Baba' portal'I üzerinden yayınladığı takdirde, özel nitelikli kişisel verilerin bu şekilde aleniyet kazandığını, 'Emlakçı Baba'in bu özel nitelikli kişisel verileri portal ile ilgili doğrudan veya dolaylı amaçlar için almasının, işlemesinin ve aktarmasının hukuka aykırılık teşkil etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.7. Fikri Mülkiyet HaklarıÜye'ler, 'Emlakçı Baba' hizmetlerini, 'Emlakçı Baba' bilgilerini ve 'Emlakçı Baba'in telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının 'Emlakçı Baba'in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu portal kullanım koşulları dâhilinde 'Emlakçı Baba' tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde 'Emlakçı Baba'in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.'Emlakçı Baba', tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu üyelik sözleşmesi'ni uygun göreceği herhangi bir zamanda portal'da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu üyelik sözleşmesinin değişen hükümleri, portal'da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu üyelik sözleşmesi, üye'nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.9. Mücbir SebeplerHukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, 'Emlakçı Baba' işbu üyelik sözleşmesi ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, 'Emlakçı Baba' için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için 'Emlakçı Baba'den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve 'Emlakçı Baba'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkiİşbu üyelik sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu üyelik sözleşmesi dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu üyelik sözleşmesi'nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.11. 'Emlakçı Baba' Kayıtlarının GeçerliliğiÜye işbu üyelik sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda 'Emlakçı Baba'in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,'Emlakçı Baba'i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.12. Yürürlük ve Süreİşbu üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesi'yle atıfta bulunulan ve üyelik sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile portal' da yer alan kurallar ve şartlar, üye'nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Üyelik sözleşmesi'nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.İşbu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflardan her biri 7 (yedi) gün önceden yapacağı bir ihbarla istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Ancak, fesih tarihine kadar satın alınmış olan abonelik paketleri geçerliliklerini kendi süreleri içinde korurlar ve bu abonelik paketlerinden doğan Emlakçı Baba alacakları tam olarak ödenir. Peşin ödenmiş üyelik aidatlarından hiçbir şekilde iade yapılmaz.13. 'Üyelik Sözleşmesi'nin Ekleri13.1 'Üye', https//www.emlakcibaba.com/#kullanim-kosullari ile portal'da yayınlanan şartlar ve kuralların, işbu 'Üyelik Sözleşmesi'nin içeriklerini okuyup anladığını, 'Üye' olarak 'Üyelik Sözleşmesi' ile portal'da yayınlanan şartlarla kurallara uygun davranacağını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.EK - 1 Kullanım Koşulları1. KULLANIM KOŞULLARIwww.emlakcibaba.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.emlakcibaba.com internet sitesini (bundan böyle 'Portal' olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya 'Üye' olarak, işbu 'Kullanım Koşulları'nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, 'Kullanım Koşulları'nda belirtilen ve 'Portal'de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, 'Portal'da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen 'Portal'ı kullanmaktan vazgeçiniz.1.1. İşbu portal'ın sahibi 'İçerenköy Mh. Üsküdar-İçerenköy Yolu Cad. VIP Plaza No10 Kat14 D14 Ataşehir / İstanbul' adresinde mukim Emlakçı Baba İNTERNET HİZMETLERİ VE GAYRİMENKUL DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca 'Emlakçı Baba' olarak anılacaktır)'dir. 'Portal'da sunulan ve işbu 'Kullanım Koşulları'nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, 'Emlakçı Baba' tarafından sağlanmaktadır.1.2. 'Emlakçı Baba' işbu 'Kullanım Koşulları'nı, 'Portal'da yer alan her tür bilgi ve 'İçerik'i, 'KULLANICI'ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak 'PORTAL'da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. 'PORTAL' hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde 'PORTAL'a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi 'Kullanım Koşulları'nı ve 'Emlakçı Baba' tarafından işbu 'Kullanım Koşulları'nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu ' Kullanım Koşulları' internet sitesi üzerinden yayınlanarak; 'PORTAL'ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.2. TANIMLAR'Portal'' www.emlakcibaba.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan 'Emlakçı Baba'in 'Hizmet'lerini sunduğu internet sitesi.'Kullanıcı'' 'Portal'a erişen her gerçek veya tüzel kişi.'Üye'' 'Portal'a üye olan ve 'Portal' dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan 'Kullanıcı'.'Üyelik'' 'Üye' olmak isteyen 'Kullanıcı'nın, 'Portal'daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin 'Emlakçı Baba' tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan 'Üye' olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 'Üyelik' hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. 'Üyelik' başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin 'Emlakçı Baba' tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. 'Emlakçı Baba' gerekli görmesi halinde 'Üye'nin 'Üyelik' statüsünü sona erdirebilir, 'Üyelik'i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı 'Üyelik' başvurusunu kabul etmeyebilir.'Emlakçı Baba Üyelik Hesabı'' Üye'nin 'Portal' içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, 'Üyelik'le ilgili konularda 'Emlakçı Baba'e talepte bulunduğu, 'Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği 'kullanıcı adı' ve 'şifre' ile 'Portal' üzerinden eriştiği 'Üye'ye özel internet sayfaları bütünü.'Emlakçı Baba Hizmetleri' ('Hizmet') 'Portal' içerisinde 'Üye'nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla 'Emlakçı Baba' tarafından sunulan uygulamalardır. 'Emlakçı Baba', 'Portal' içerisinde sunulan 'Hizmet'lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili 'Üye'nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar 'Portal'dan 'Üye'ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar 'Portal'da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.'İçerik' 'Portal'da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.'Emlakçı Baba Panel' Emlakçı Baba ve 'Üye'ler tarafından oluşturulan içeriğin 'Kullanıcı'lar tarafından görüntülenebilmesi ve 'Emlakçı Baba Veritabanı'ından sorgulanabilmesi amacıyla 'Kullanıcı'lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları 'Emlakçı Baba'e ait olan tasarımlar içerisinde 'Portal' üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.'Emlakçı Baba Veritabanı' 'Portal' dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği 'Emlakçı Baba'e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.3. Emlakçı Baba HİZMETLERİ3.1. 'Emlakçı Baba', 'Üye'ler tarafından 'Emlakçı Baba Veritabanı'na yüklenen içeriklerin, arayüzler kullanılmak suretiyle 'Emlakçı Baba Veritabanı' üzerinden 'Kullanıcı'lar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.3.2. 'Emlakçı Baba', 'Portal' içerisinde 'Kullanıcı'ların, 'Üye' ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.3.3. 'Emlakçı Baba', 'Portal' dahilinde gerçekleştirilen işlemlere, görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.3.4. 'Emlakçı Baba', 'Portal' dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile 'Portal' dahilinde erişilen 'İçerik'leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. 'Emlakçı Baba', bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.4. Emlakçı Baba PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER4.1. 'Kullanıcı'lar hukuka uygun amaçlarla 'Portal' üzerinde işlem yapabilirler. 'Kullanıcı'ların 'Portal' dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili 'Emlakçı Baba'in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını 'Kullanıcı' kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.4.2. 'Portal', 'Üye'ler tarafından 'Emlakçı Baba Veritabanı'na yüklenen 'İçerik'lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. 'Emlakçı Baba', 'Kullanıcı'lar tarafından görüntülenen ilan ve 'İçerik'lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve 'İçerik'ler dolayısıyla 'Emlakçı Baba'in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü 'Emlakçı Baba'in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını 'Kullanıcı'lar kabul ve beyan etmektedir.4.3. 'Kullanıcı' 'Portal' dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla 'Emlakçı Baba' ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.4.4. 'Kullanıcı'lar 'Portal' dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, 'Emlakçı Baba'in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.4.5. 'Kullanıcı'lar, 'Portal' dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden 'Üye' veya 'Emlakçı Baba'in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.4.6. 'Emlakçı Baba', 5651 Sayılı Yasa uyarınca 'Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi'ne sahiptir. 5651 Sayılı Yasa ve ilgili mevzuat uyarınca 'Yer Sağlayıcı'lara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla 'Kullanıcı'ların 'Portal' üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır.4.7. 'Emlakçı Baba', 'Kullanıcı' bilgilerinitanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. 'Emlakçı Baba' aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, 'Portal'ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.4.8. Emlakçı Baba, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı'ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca arama motorları , AFS reklamlarının Emlakçı Baba'e yönlendirilmesi esnasında bu arama motoru kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.4.9. 'Portal' üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya 'Emlakçı Baba'in 'Kullanım Koşulları' çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; 'Emlakçı Baba'in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.4.10. 'Emlakçı Baba', 'ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve 'Emlakçı Baba Arayüzü'nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, 'Emlakçı Baba' üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine 'Emlakçı Baba' tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; 'Emlakçı Baba'in talep, dava ve takip hakları saklıdır.4.11. 'Portal'in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, 'Portal'in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde 'Site'ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. 'screen scraping' yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, 'Site'nin ve 'Portal'deki içeriğin 'Kullanım Koşulları' ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; 'Emlakçı Baba'in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; 'Emlakçı Baba', 'Kullanıcı'yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. 'Kullanıcı' bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden 'bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.4.12. 'Portal'de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan 'Emlakçı Baba'in sorumlu tutulamayacağını 'Kullanıcı' kabul ve taahhüt etmektedir.5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARIBu 'Portal' dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu 'Portal'ın (sınırlı olmamak kaydıyla 'Emlakçı Baba Veritabanı', 'Emlakçı Baba Arayüzü', tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte 'Emlakçı Baba'in telif haklarına tabi çalışmaları' olarak anılacaktır) 'Emlakçı Baba'e ait ve/veya 'Emlakçı Baba' tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. 'Kullanıcı'lar, 'Emlakçı Baba' hizmetlerini, 'Emlakçı Baba' bilgilerini ve 'Emlakçı Baba'in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının 'Emlakçı Baba'in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu 'Site Kullanım Koşulları' dahilinde 'Emlakçı Baba' tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde 'Emlakçı Baba'in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.İşbu 'Kullanım Koşulları' dahilinde 'Emlakçı Baba' tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde 'Emlakçı Baba'; 'Emlakçı Baba' hizmetleri, 'Emlakçı Baba' bilgileri, 'Emlakçı Baba' telif haklarına tabi çalışmaları, 'Emlakçı Baba' ticari markaları, 'Emlakçı Baba' ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.6. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER'Emlakçı Baba', dilediğinde, tek taraflı olarak işbu 'Kullanım Koşulları'nı herhangi bir zamanda 'Portal'da ilan ederek değiştirebilir. İşbu 'Kullanım Koşulları'nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu 'Kullanım Koşulları' 'Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.7. MÜCBİR SEBEPLERHukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde 'Emlakçı Baba'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. 'Mücbir sebep', ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve 'Emlakçı Baba'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİİşbu 'Kullanım Koşulları' uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu 'Kullanım Koşulları' dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu 'Kullanım Koşulları'ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.9. YÜRÜRLÜK ve KABULİşbu 'Kullanım Koşulları' 'Emlakçı Baba' tarafından 'Portal'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 'Kullanıcı'lar işbu 'Kullanım Koşulları'nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri 'Portal'ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.Ek - 2 Gizlilik Politikasıİşbu Gizlilik Politikası'nın amacı, Emlakçı Baba tarafından yönetilmekte olan https//www.emlakcibaba.com/ adresinde yer alan web sitesinin, ('Portal') kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası'nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanım ve Üyelik Sözleşmesi'ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcılar, Üyelik Sözleşmesi'ni kabul etmeleri üzerine işbu Gizlilik Politikası'nı da kabul etmiş sayılacaktır.Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcı'ların işbu Gizlilik Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda Üye belirleyeceği her Alt Kullanıcı'danOnay alınacağını,Onay alınmazsa, Alt Kullanıcı'nın Portal'i kullanamayacağını,Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt eder.Emlakçı Baba, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmaktadır.Emlakçı Baba, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen Kullanıcı'nın üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu Kullanıcı'ya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı'ndaki diğer sitelerde, Kullanıcılar'ın ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.Google AFS reklamlarının Emlakçı Baba'e yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan DeğişikliklerEmlakçı Baba, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Emlakçı Baba'in Gizlilik Politikası'nda yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal'da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası'na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal info@Emlakçı Baba.com adresinden güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı'nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Emlakçı Baba'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.Ek - 3 Emlakçı Baba Hizmetleri1. 'Emlakçı Baba' İlan Hizmetleri1.1. 'Üye', 'Emlakçı Baba Üyelik Hesabı' üzerinden 'Emlakçı Baba' tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve Emlakçı Baba Veritabanı'na yükleyecektir.1.2. 'Emlakçı Baba', 'Üye' tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların 'Portal'da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. 'Emlakçı Baba', ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, 'Portal'de yayınlayacaktır.1.3. 'Emlakçı Baba', 'Portal'da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve 'Portal'da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle 'Üye'ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. 'Emlakçı Baba' bahsi geçen duruma ilişkin 'Üye'ye herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde 'Üye' de ödemiş olduğu bedelin iadesini 'Emlakçı Baba'den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.1.4. 'Emlakçı Baba', 'Üye'nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve 'Emlakçı Baba' ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. 'Üye', bu konuda 'Emlakçı Baba'e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.1.5. 'Üye', 'Emlakçı Baba Üyelik Hesabı' üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.1.6. 'Üye', 'Portal'da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, 'Portal'ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin 'Portal'da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.1.7. 'Üye', 'Portal'da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. 'Üye'nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren 'Üye'ler için 'Emlakçı Baba', 'Üye'ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan 'Üye'liğini askıya alabilir, 'Üye'likten çıkarabilir, 'Üye'likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.1.8. 'Üye', tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.1.9. 'Üye', seçmiş olduğu pakete ilişkin ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.1.10. 'Üye', kendisine ait ilanlarını 'Portal'da detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte 'Portal' üzerinden yayınlayabilir. Üye'nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, 'Portal'da belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.1.11. 'Üye', farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla 'Emlakçı Baba Üyelik Hesabı' açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple 'Üye'likten çıkarılan, 'Üye'liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla 'Emlakçı Baba Üyelik Hesabı' açtığının, Emlakçı Baba tarafından tespit edilmesi halinde; Emlakçı Baba'in, bu kişinin tüm 'Emlakçı Baba Üyelik Hesapları'nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.3. Listeleme Hizmetleri3.1. Bu 'Hizmet' 'Üye'lerin 'Emlakçı Baba Üyelik Hesabı' üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin 'Emlakçı Baba' 'Portal'ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; 'Emlakçı Baba' 'portal'ının dinamik alt yapısı üzerinden 'Kullanıcı'ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda 'Üye'lere ait ilanların 'Kullanıcı' tarafından 'Emlakçı Baba' tarafından belirlenen sıra dahilinde 'Emlakçı Baba' ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; 'Emlakçı Baba' veritabanına gelen sorguların 'Emlakçı Baba' veritabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların 'Kullanıcı'ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, 'Üye'ler işbu dokümanda belirtilen vitrin hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. 'Üye'ler ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse; işbu dokümanda yer alan vitrin hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.3.2. İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle 'Üye'ye aittir. 'Üye'nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda 'Emlakçı Baba' ilgili ilanının konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini 'Üye'ye herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.3.3. 'Emlakçı Baba' 'Portal'ında görüntülenecek ilanların kaç adetinin ücretsiz olacağı; kaç adetinin ise ücretli olacağını belirlemek hak ve yetkisi 'Emlakçı Baba'e aittir. 'Emlakçı Baba' bu yetkisini dilediği zaman kullanabilir. 'Üye'nin 'Portal'da görüntülenen ücretsiz ilanları 'Emlakçı Baba'in 'Üye'ye yapacağı bildirim neticesinde ücretli olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda 'Üye' 'Emlakçı Baba' tarafından kendisine ücretli olacağı bildirilen mevcut ilanları için 'Emlakçı Baba' tarafından kendisine bildirilen süre içinde ücret ödeyerek ilanların aynı hüküm ve koşullar çerçevesinde 'portal' üzerinden görüntülenmesini sağlayabilir. 'Üye' 'Emlakçı Baba'in belirleyeceği süre içerisinde ilgili ilanlara ilişkin ücreti ödemez ise 'Emlakçı Baba' bu sürenin bitiminde ücretli olacağını 'Üye'ye bildirdiği ilanların 'portal' dahilinde görüntülenmesini durdurabilir.4. Panel Hizmetleri4.1. 'Üye'lerin 'Emlakçı Baba Üyelik Hesabı' üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin Emlakçı Baba tarafından belirlenen ücret karşılığında 'Üye'ler tarafından 'panel' adı altında oluşturulacak sayfalar toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.4.2. Panel Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Portalın ilgili bölümünde 'Üye'lere yönelik açıklamalarda belirtilir. 'Üye'ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.5. Vitrin5.1. Üye'ler Portal dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan farklı biçimlerde Portal kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla 'Emlakçı Baba' tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Vitrin) hizmetlerinden yararlanabilirler.5.2. Bu 'Hizmet' sayesinde 'Üye'ler 'Emlakçı Baba Üyelik Hesabı' üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti Emlakçı Baba tarafından belirlenen vitrinlerden birinin ya da birkaçının Üye tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde, söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan vitrin ya da vitrinlerin özelliklerine göre, Listelemede aynı vitrin ya da vitrinlerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Vitrin sadece seçilmiş olduğu ilana aittir,üye tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce yada sonra farklı bir ilana aktarılamaz, vitrinin Emlakçı Baba kaynaklı sayfa hatalarından yada Emlakçı Baba veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı Emlakçı Baba tarafından vitrinin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.5.3. Vitrin içerik ve ücretleri Emlakçı Baba tarafından belirlenir. Emlakçı Baba söz konusu içerik ve ücretleri 'Portal'da Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Vitrini yayında olan ilanın üye tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın sitekurallarına aykırı olduğu durumlarda Emlakçı Baba ilanı ve vitrini yayından kaldırır ve ilan sahibine (üye'ye) ödeme iadesi yapmaz.6. Ek Hizmetler'Üye'ler, yukarıda sayılan temel 'hizmet'lere ek olarak 'Portal'dan duyurulan ve kullanım koşulları 'Portal'ın ilgili kısımlarında belirtilen 'Hizmet'lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. 'Üye'ler 'Emlakçı Baba' tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve 'Portal'ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin 'Portal'ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.Ek - 4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve HizmetlerEmlakçı Baba.com portalında ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere web sitesinde belirtilmektedir.Emlakçı Baba bu ürün ve hizmetlere ilişkin portalın ilgili bölümünde yapacağı açıklamalar doğrultusunda web stesinde örnek olarak belirtilen ürün ve hizmetlere eklemeler yapabilir.'Üye'ler Emlakçı Baba portalında belirtilen ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetleri güncel olarak takip etmek ve verdiği ilanlarının bu özellikleri taşımadığından emin olmak zorundadır.Emlakçı Baba; satılık, kiralık,devren türlerinde konut, işyeri, arsa kategorilerinde ilan listelemektedir. Bu tür ve kategoriler dışında ilanları siteden nedensiz, sebeb göstermeksizin yayından kaldırabilir.Cayma HakkıÜye işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul ettiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim bu süre içinde yazılı olarak veya info@Emlakçı Baba.com adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılabileceği gibi Müşteri’nin cayma kararını bildiren açık bir beyanının süresi içinde Emlakçı Baba’e iletilmesi suretiyle de kullanılabilir. Üye, cayma hakkı sona ermeden Üye’nin onayı ile ilanın yayınına başlanmışsa bu hakkını kullanamaz.